Kemik Defektli Öçb Re-Revizyonu Kürşat Teker, Asım Kayaalp, Uğur Gönç, Reha Tandoğan

29 yaşında erkek hasta.  İki yıl önce patellar tendon otogrefti ile sol dizine ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmış. Tekrarlayan instabilite nedeni ile 18 ay sonra Hamstring tendon otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu yapılmış. Revizyon ameliyatından 6 ay sonra devam eden instabilite şikayeti ile başvuruyor.
 

Hastanın fizik incelemesinde pivot-shift testi 2+, öne çekmece 2+. Kollaterallerin muayenesi normal, postero-lateral köşe laksitesine yönelik bulgu yok. Hafif effüzyon mevcut, dizde tam hareket açıklığı var. Quadriceps kasında karşı dize göre 1.5 cm bir atrofi ölçülmekte. Hastanın direkt grafilerinde, ilk ameliyatına bağlı, uygun olmayan yerleşimli metal interferans vidaları ve staple görülmekte (Şekil 1). Yapılan MRG incelemesinde ÖÇB greftinin devamlılığının olmadığı ve tünel yerleşimleri izlenmekte (Şekil 2). Elde edilen bilgisayarlı tomografide, hem tibial hem de femoral tarafta bariz tünel genişlemeleri izlenmekte (Şekil 3a ve b).
 

Şekil 1: Hastanın başvuru tarihindeki direkt grafileri.
 

Şekil 2: Manyetik rezonans görüntüleri.
 

Şekil 3a,b: Standart bilgisayarlı tomografi görüntüleri; b: BT görüntülerinden elde edilen 3 boyutlu modelleme ile tünel ve implantların görünümü.
 

Hastanın kemik defektlerinin uygun yerleşimde yeni tünel açılması ve sağlam tespite izin vermeyeceği düşünülerek iki aşamalı revizyon cerrahisi planlandı. İlk aşama cerrahi sırasında   artroskopik greft artıklarının debridmanı, tünel içi implant ve greft artıklarının debridmanı, u çivisinin çıkarılması uygulandı. Tüneller  debride edildikten sonra saptanan kaviter defektler  iliak kanattan alınan blok greftle ile greftlendi. Femoral tünelin greftlenmesi, core reamer kullanılarak ve bir kılavuz teli üzerine yerleştirilen kemik bloğun artroskopik olarak impaksiyonu ile yapıldı (Video1)
 

Video 1: İmplantlar çıkartıldıktan sonra hem femoral hem de tibial tünelin  artroskopik olarak greftlenmesi.

Ameliyattan hemen sonra ve post-operatif dördüncü ayda çekilen direkt grafilerde yerleştirilen greftlerin inkorpore olduğu ve defektlerin kaybolduğu görüldü (Şekil 4a ve b).
 

Şekil 4a,b:a: Kemik greftleme sonrası erken post-operatif  grafiler; b:post-operatif dördüncü aydaki grafiler.
 

Yapılan yeni bilgisayarlı tomografilerde defektlerin dolduğu  saptandı (Şekil 5).
 

Şekil 5: Greftleme sonrası 4. ayda kontrol BT görüntüleri.
 

Hastaya greftlemeden 4 ay sonra allogreft tendon kullanılarak  tek demet  ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu yapıldı. Cerrahi sırasında tünel bölgelerindeki kaviter defektlerin dolduğu görüldü ve anatomik pozisyonda açılan tünellerde herhangi bir tespit sorunu ile karşılaşılmadı. İkinci aşama revizyon  video 2 de, ameliyat sonrası direkt grafiler şekil 6'da görülmektedir.
 

Video 2: Re-revizyon ameliyatı artroskopik görüntüleri, tünel yerleşimi ve tespit ile ilgili bir sorunla karşılaşılmadı.

Şekil 6: Re-revizyon sonrası erken post-operatif grafiler.
 

Hastanın iki aşamalı revizyon sonrası  6. ayda yapılan muayenesinde pivot-shift ve öne çekmece testlerinin kaybolduğu ve tam diz hareket açıklığı elde edildiği görüldü. Yapılan MRG'lerde greft inkorporasyonunun iyi olduğu, greft sinyalinin hipointens olduğu ve tünel iyileşmesinin tamamlandığı saptandı ( Şekil 7). Hastanın rekreasyonel spora dönmesine izin verildi.