Tüzük

Pdf Formatında Tüzüğe Ulaşmak için lütfen tıklayınız

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ  ve DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ 
(18 Ekim 2008 Tarihindeki Genel Kurul’da kabul edilen son şeklidir)

 
Madde 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Merkezi: İZMİR’de olmak üzere derneğin adı Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’dir. Kısa adı TUSYAD ‘dır.Dernek şube açabilir.
 
Madde 2 –DERNEĞİN KONUSU VE AMACI
 
AMACI: Derneğin amacı Artroskopi ve Artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ve her türlü spor yaralanmasının önlenmesi ve tedavisi ile uğraşmaktır. Bu konuların gelişmesine katkıda bulunmak bu alanda uğraş veren uzman hekim ve elemanlar arasında yakın ilişki kurmak bilgi ve deneyim alışverişini olanaklı kılmaktır.
 
B-ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:
1) Spor yaralanmaları, artroskopi ve artroskopik cerrahi konusunda ve diz cerrahisinde bilimsel araştırma, kongre, seminer, panel, sempozyum ve kurslar düzenlemek , kitap, süreli yayın, tanıtıcı broşür video, CD hazırlamak ve dağıtımını yapmak.
2) Spor yaralanmaları, eklem hastalıkları ve travmalarının oluşumu,önlenmesi ve tedavisi için bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, desteklemek, ödül vermek ve bu konularda toplumu aydınlatmak.
3) Spor yaralanmaları ve tedavisi, artroskopi ve artroskopik cerrahi ve diz cerrahisi yapanların arttırılması için gerekli kurslar düzenlemek ve bu uygulamalar için sağlık tesisi, hastane, ayaktan tedavi merkezi, poliklinik, hekim eğitimi kuruluşları kurmak ve işletmek.
4) Konu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
5) Ülkemizdeki, spor yaralanmaları artroskopi ve artroskopik cerrahi ve diz cerrahisi ile ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum, panel, kongre toplantıları ile bir araya getirmek ve bu toplantılara bütün ilgililerin dikkatini çekmek, konu ve amacına ulaşmak için gayrimenkul almak ve gerektiğinde satmak, devir ve hibe etmek, şubeler açmak.
6) Yurt içindeki ve dışındaki spor yaralanmaları artroskopi ve artroskopik cerrahi ve diz cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla tanınmış hekim ve elemanları bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere davet etmek, benzer konuda çalışan bilimsel dernek ve kurumlar ile ilişki kurmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek. Üyelerini yurt dışındaki merkezlere bilgi ve deneyimlerini geliştirmek üzere göndermek
veya yardımcı olmak.
7) Yurt dışında konusu ile ilgili derneklerle ilişki kurmak ve üye olmak, yurt içinde kurulacak federasyon ve benzeri meslek kuruluşlarına gereğinde üye olmak ve çalışmalarına katılmak.
8) Etik kurullar oluşturularak etik kurallar konusunda çalışmalar ve toplantılar yapmak, üyelerin etik kurallara uyumunu arttırmak.
9) Konu ve amacına uygun faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla şubeler açmak.
 
Madde: 3 - Dernek siyasetle uğraşmaz.
 
Madde: 4 - DERNEĞİN ÜYELİKLERİ
A) Asil Üyeler: Spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi konularında deneyimli olan ve bu alanda çalışan uzman hekim ve elemanlardan oluşur. Üyeliğe alınmak için başvuru dilekçesi, biyografisi, mesleki çalışma ve yayınlarının listesi yanında en az iki asıl üyenin öneri yazısı ile dernek yönetim kuruluna başvurulur. Üyelik Yönetim Kurulu’nun kararıyla gerçekleşir ve en geç 30 gün içersinde ilgili kişiye yazı ile bildirilir. Yalnız asıl üyeler derneğin yönetim kuruluna seçilebilirler. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.
B) Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışında spor yaralanmaları artroskopi ve artroskopik cerrahi konusunda özel çalışmaları ve bilgileri olan kişiler, yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilirler. Onursal üyeler genel kurula katılabilirler ancak oy hakları yoktur ve yönetim kurullarına seçilemezler. İsterlerse aidat öderler.
C) Fahri Üyeler: Bu üyeler artroskopi ve diz cerrahisine maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler arasından seçilir. En az bir asıl üyenin önerisiyle ve yönetim kurulunun oy birliği ile seçilirler. Fahri Üyelerden bazıları yönetim kurulunun kararıyla yazışma üyeleri olarak görevlendirilebilir. Yazışma üyeleri spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi ile ilgili çevrelerindeki bilimsel gelişmeleri dernek merkezine iletirler. Fahri üyelerin oy hakları yoktur, aidat ödemezler fakat bağışta bulunabilirler.
D) Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma :Yönetim Kurulu’na yazılı istifa dilekçesini sunanlar, üyelikten çıkarlar. Birbirini izleyen üç sene aidatını ödemeyenler, davranışları dernek faaliyetine ve etik kurallara uymayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. İhraç kararı ve gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından
bir ay içersinde üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin ihraç kararına karşı Yönetim Kuruluna veya genel kurula itiraz hakkı saklıdır.
 
DERNEĞİN ORGANLARI: Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Etik ve Onur Kurulundan oluşur.
 
Madde 5 - GENEL KURUL: Derneğin genel kurulu, aidatını ödeyen ve aidat borcu olmayan asıl üyelerden oluşur. Derneğe yeni üye olan asıl üyeler aidatlarını yatırdıkları tarihten itibaren altı ay sonra yapılacak ilk Genel Kurulda oy kullanabilirler. Birbirini izleyen 2 senede yıllık aidatını ödemeyen asıl üyeler Genel Kurula katılamazlar. Yıllık aidat ülkemiz ekonomik koşulları doğrultusunda Genel Kurul toplantılarında belirlenir. Derneğin olağan genel kurul toplantısı her iki yılda bir defa Ekim ayında toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının oybirliği ile gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca, en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Derneğe herhangi bir tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi genel kurulda oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde
tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 
Toplantı Yeter Sayısı
A) Genel kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla, Tüzük değişikliği ve fesih hallerinde 2/3 çoğunluğun katılımı ile toplanır.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Toplantı Yapılış Usulü
B) Genel kurul toplantısı derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Genel kurulun yönetimi için üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki yazmandan ibaret genel kurul divanı seçilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı
sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
C) Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir. Tüzük değişikliğinin tescili ile ilanı dernek dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Genel kurul
üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernek organlarını seçer ve derneğin diğer organlarına verilmemiş işleri görür. Genel kurul derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebepler ile her zaman görevden alabilir. Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
1. Dernek organlarının gizli oyla seçimi.
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası.
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
6. Dernekler kanununda belirlenen koşullar yerine getirilerek Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılması.
7. Derneğin vesih edilmesine karar verilmesi.
8. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.
9. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
10. Yıllık aidatın belirlenmesi veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
11. Uygun göreceği yerde yeni şubeler açılması ve yeni açılan şubelerde genel kurul yapılıncaya kadar ilk yönetim kurulunu oluşturacak kişilerin belirlenmesi.
 
Madde: 6 - YÖNETİM KURULU
 
A) Genel kurul tarafından 2 sene için seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşur ve genel kurulca gizli oyla seçilir. Derneğin seçilmiş olan genel başkanı, bir sonraki dönem yönetim kuruluna, seçimsiz olarak, oy hakkı olmayan doğal üye olarak katılır. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde en fazla oy alandan başlanmak sureti ile yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Art arda 3 dönemden fazla yönetim
kurulu üyeliği ve art arda 2 dönem yönetim kurulu başkanlığı yapılamaz.
B) Yönetim Kurulu iki sene için seçilen 9 kişi arasından 1 genel başkan, 1 ikinci başkan, 1 genel sekreter ve bir sayman seçer. Genel başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Derneğin çalışmalarını sürdürür. Genel başkan tüzel kişilik temsilciliği veya tüm çalışmalardaki yetkilerden bir kısmını ikinci başkan veya genel sekretere devredebilir.
C) Yönetim kurulu genel başkan veya ikinci başkanın çağrısıyla, genel başkan veya onun bulunmadığı durumda ikinci başkanın başkanlığında toplanır. Özürünü toplantıdan önce bildirmeksizin, üç defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar, onların yerine aldıkları oy sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır.
D) Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:
1. Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak.
2. Derneğin amacı doğrultusunda 2. maddede yazılı işler üzerine çalışmak ve girişimleri yapmak ve gerekli ise asıl üyeleri ayni işler için kişi ve çalışma grubu halinde görevlendirmek.
3. Üyelik başvurusunda bulunanları kabul etmek için değerlendirmek ve üyelik özellikleri kalkanlar hakkında dernekten çıkarılmasına karar vermek.
4. Derneğin gelirlerini toplamak.
5. Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak ve uygulamak.
6. Genel Kurula sunulacak önerileri hazırlamak.
7. Derneğin tutması gereken defterleri tutmak.
8. Masrafları kabul ve onaylamak, denetleme kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek.
9. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yapılacak sosyal hizmetleri ve yurt içinde ve dışında kongre ve bilimsel toplantılara katılacakları ve konferans ve araştırıcıları görevlendirmek.
10. Derneğin amacına varması yolunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
11. Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu gerekli fasıllara aktarmak.
12. Derneğin amacına uygun olarak kuracağı ve açacağı koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesis ve işletmeleri arttırmak, protokollarını yapmak, yönetim kadrolarını yapmak, tayin ve azillerini düzenleme ve uygulamak.
13. Spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi ile ilgili kongre, kurs, sempozyum, panel, seminer düzenlemek. Bunların yerini, tarihini, konularını belirleyip yöneticilerini seçmek. Ulusal veya uluslararası katılımlı kongreler genel merkez adına düzenlenir. Kongre başkanı, dernek yönetim kurulunca kongrenin yapılacağı yer veya yöreden seçilir. Kongre başkanı kongre düzenleme kurulunu seçerek yönetim kuruluna sunar.
Kongre başkanı ve düzenleme kurulu dilerse lokal çalışma grupları kurabilir. Kongre düzenleme kurulu idari ve mali yönden dernek yönetim kurulundan aldığı yetkiye göre ve onun sorumluluğu altında dernek yönetim kurulu ile işbirliği yaparak çalışır. Kongre dernek başkanı veya yönetim kurulunca görevlendirilen onursal bir üyenin başkanlığında açılır.
 
Madde: 7 - DENETLEME KURULU
Genel kurulun seçtiği üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu yılda iki defa altı ayı geçmeyen aralıklarla, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre derneğin işlemlerini denetler ve raporunu Yönetim Kuruluna verir. İki yıl sonunda da hesap ve işlemler
ile ilgili genel kurula bir rapor sunar.
 
Madde: 8 - ETİK ve ONUR KURULU
Etik ve Onur kurulu geçmiş dönemde yönetim kurulu başkanlığı yapmış üyelerden ve genel kurulda 2 yıl süre için seçilen beş asıl üyeden oluşur. Genel kurulda Etik ve Onur kurulu için ayrıca üç yedek üye seçilir.
 
Madde: 9 –ŞUBELER
 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:
 
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Şubelerin adları “Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ......Şubesi “ olarak belirlenir.
 
B) Şubelerin Görev ve Yetkileri:
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Açılacak şubeler bu tüzüğe göre ve merkeze bağlı olarak çalışırlar. Merkezin bütün şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Kontrol, ikinci başkan, genel sekreter veya yönetim kurulunun görevlendireceği üyeler aracılığı ile yapılır. Şubeler ancak bölgelerdeki çalışmalarla görevli ve yetkili olup, genel merkezin kurumun tüzel kişiliğini temsil edemez, genel merkez adına davranış ve tasarruflarda bulunamazlar.
C) Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şube yönetim ve denetim kurullarının üyeleri Genel Kurulca belirlenir. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur, Seçilen asıl üyelerden sonra en fazla oy alanlar yedek üye seçilmiş olur. Asıl üyeler aralarında bir başkan, bir sekreter, bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar. Denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak yine şube genel kurulunca
seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. Şube Başkanları art arda en fazla 3 dönem görev yapabilirler.
D) Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı:
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube yönetim kurulu, şube genel kurul toplantılarından iki ay önce, üye listelerini genel merkeze bildirir.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Genel Merkez, şubelerin genel kurullarına gözlemci ve müşavir görevlendirebilir. Genel kurulların kararları mevcut yönetim kurulunca 15(on beş) gün içersinde yazılı olarak genel merkeze bildirilir.
E) Şube üyeleri bu tüzük hükümlerine göre genel merkeze aidatlarını yatırmak ve üyeliğe giriş için gerekli diğer şartları yerine getirmek suretiyle genel merkeze üye olabilir ve genel merkez genel kurullarına katılıp tüm kurullara seçilebilirler. Şubeler genel merkez genel kurullarında bu üyeleri tarafından temsil edilir.
F) Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar, ancak tüzük amaçlarının gerçekleşmesine ait çalışmalarına genel merkezce maddi, manevi yardım yapılabilir. Şubeler, merkezce girişilen çalışmaları, genel merkezin önerisi üzerine, her türlü olanakları ve açacakları kampanyaları maddeten ve manen destekler.
G) Üyeler genel merkez dışında ancak bir şubeye kayıtlı olabilirler. Bölge değişmelerinde üye kayıt fişi aidatı ve durumu üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.
H) Genel Merkez Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya bir kaç üye ile şubeleri kontrol edebilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin yönetim kurullarına geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir, o şubeyi feshe karar verebilir veya o şubeyi tensip edeceği bir şubeye katabilir.
I) Şubeler, etik kurulu ile ilgili işler için genel merkezdeki etik kuruluna başvururlar. Genel merkezin şubeler üzerinde kontrol hakkı vardır. Genel merkeze yapılacak yardım şube gelirinin %15’inden az olamaz, şubeler genel merkez kampanyasına katılırlar.
 
Madde: 10-DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ
A) DERNEĞİN GELİRLERİ:

 
1) Üyelerin verecekleri aidatlar,
2) Bağışlar.
3) Yurt içi kurumlar (hükümet, belediyeler, dernekler vs.) tarafından yapılacak yardımlar.
4) Kongre, balo, müsamere, konser veya buna benzer toplantılardan elde edilecek karşılıklar.
5) Derneğe ait özel hastane, klinik, poliklinik ve benzeri kuruluşlardan elde edilecek karşılıklar.
6) Satışı derneğe bırakılmış veya bağışlanmış taşınmaz malların ve eserlerin gelirleri.
7) Derneğe ait yayınlardan elde edilen gelirler ve telif hakları.
8) Diğer gelirler.
 
B) Derneğin 50 000 000 TL’dan (50 YTL) fazla parası bankalardan birinde toplanır. Yönetim Kurulunun kararıyla hazine bonoları alınabilir. Para gerek olan yere ödenmek üzere görevlendirilecek kişi veya bankalardan çekilmesine Yönetim Kurulunun görevlendireceği kişi yetkilidir.
 
C) Her çeşit harcamada ödeme amiri, yönetim kurulunun görevlendireceği başkanlardan veya üyelerinden biridir.
 
D) Derneğin amaçları dışında kalan menkul ve gayrimenkullar hükümetin tayin edeceği süre içinde paraya çevrilir.
 
Madde: 11 - DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ DEVRİ
A) Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunduğu genel kurul, derneğin feshine karar verebilir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu
ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi en geç 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
B) Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, yönetim kurulunun tüzük gereğince çalışmasına imkan kalmadığı veya yeter sayının bulunmaması nedeniyle üst üste 2 olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde dernek kendiliğinden dağılmış sayılır.
C) Derneğin mal, para ve haklarının tavsiyesinin esaslarını tespit genel kurul kararına göre yapılır. Ancak genel kurulun toplanamadığı durumlarda yönetim kurulunun kararı ve görevlendireceği kişiler ile maliye temsilcisinin gözetiminde derneğin tasfiye işlemleri yürütülür.
D) Feshedilen, mahkeme kararı ile kapatılan veya kendiliğinden dağıldığı tespit edilen derneğin mal, para ve hakları hazineye intikâl eder.
 
Madde: 12 - İç denetim
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
Tutulması Gerekli Olan Defterler Ve Tutulma Esas Ve Usulleri
 
Madde: 13 - Defter tutma esasları;
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 
Tutulacak Defterler
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)
 Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 
Madde: 14 - Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.
 
Madde: 15 - Toplantıda hazır bulunan, kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içerisinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 ay içerisinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
Derneğin Borçlanma usulleri
 
Madde: 16 - 5253 sayılı dernekler kanununa göre düzenlenen bu tüzükte olmayan hükümler için 5253 sayılı kanun ve medeni kanun hükümleri geçerlidir.
 
 
Madde: 17 - Bu tüzüğü imzalayan dernek yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur.
 
Derneğin Borçlanma usulleri
 
Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve ihzmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.