Total Diz Protezi Sonrası Tibia Proksimalinde Kırık

Dr. İlhan Özkan        

 

Hasta: 69 yaşında bayan hasta, Ev hanımı

Şikayeti ve Öyküsü: Sol diz ağrısı şikayeti ile gelen hastanın sol dizine 2 ay önce total diz protezi ameliyatı yapılmış, ameliyat sonrasında önemli bir sorunu olmamış, son 15 gündür dizinin hemen alt kısmında ağrıları başlamış, üzerine basmakta çok zorlandığını ve ağrısının olduğunu belirtiyor.

Fizik Muayenesi: Sol dizde hastanın tam ekstansiyon ve 100 derece fleksiyon yapabildiği gözlendi. Sol tibia orta kısmında palpasyonla aşırı hassasiyeti mevcut.

Yapılan tetkikler: Hastanın çekilen ön – arka ve yan direk grafilerinde tibia proksimalinde non deplase kırık hattı tespit edildi (Şekil 1,2). Enfeksiyonu ekarte etmek amacıyla eş zamanlı olarak istenilen sedimantasyon ve CRP değerleri normal sınrlarda geldi.

Tanı ve Tedavi: Bu bulgular ile hastaya periprostatik kırık tanısı konuldu. Felix ve arkadaşlarının yaptıkları sınıflamaya göre kırık tip 3A olarak değerledirildi. Hastaya konulmuş olan tibial komponentin uzun stemli bir komponent ile değiştirilerek kırığın tespit edilmesi planlandı. Hastaya daha önce uygulanmış olan protez tespit edildi, bu protezin revizyon setleri ile ameliyata girildi, eski tibial komponent  ve polietilen insert çıkartıldı. Tibiaya 12 mm kalınlıkta, 120 mm uzunlukta stemi olan tibial komponent sementli olarak yerleştirldi, 14 mm kalınlıkta polietilen insert kullanıldı. Femoral komponente dokunulmadı. Kırık hattı hiç açılmadı.

Hastanın postoperatif 36. saatte dreni çekilerek hasta yürüteç ile mobilize edildi. Hastanın Erken postoperatif dönemde çekilen grafileri şekil 3 ve 4’te görülmektedir. Şekil 5 ve 6 hastanın postoperatif 3. ay sonunda çekilen direk grafilerini göstermektedir. Hasta şu anda desteksiz ve ağrısız olarak yürüyebilmetedir.

Tartışma ve Sonuç: Total diz artroplastisi sonrasında % 2.5 oranında periprostatik kırık görülme riski vardır. Bu risk revizyon cerrahisinde % 38’lere kadar çıkmaktadır. Kırıkların büyük kısmı femurda olmaktadır. Diz cevresinde görülen periprostatik kırıkların ancak % 4’ü tibiada izlenmektedir (1). Tibiada izlenen periprostaetik kırıklar Felix ve arkadaşkadaşları (2) tarafından 4 tipe ayrılmıştır;

Tip 1: Tibia proksimalinin bir kısmını ilgilendiren kırıklar

Tip 2: Protez çevresinde tüm tibia proksimalini ilgilendiren kırıklar

Tip 3: Tibial komponentin distal kısmının altında kalan kırıklar

Tip 4: Tuberositas tibianın izole kırıkları

Her 4 tip kırık da ek olarak konulan protezin stabil olması (A), unstabil olması (B) ve kırığın ameliyat sırasında oluşması (C) yönünden de değerlendirilir.

Yukarıda anlatılan olguda belirtilen kırık Tip 3 – A bir kırık olup, bu kırıklarda konservatif tedavi ve  kilitli plaklar önerilen tedavi yöntemleridir. Bu iki tedavi yönteminde de hastanın erken yük vermesi mümkün olamamakta, yük vermek için 6 haftalık bir süreyi beklemek gerekmektedir. Erken yük verme ve erken hareketin özellikle yaşlı hastalarda önemli olduğu düşüncesi ile bu hastada uzun stem revizyon protezi kullanılarak kırık intramedüller olarak tespit edilmiş ve hastanın erken mobilizasyonu sağlanmıştır.

Kaynaklar;

1. Ruchholltz S, Tomas J, Gebhard F, Larsen MS. Periprostatic fractures around the knee – the best way of treatment. Eur Orthop Traumatol. 2013; 4(2): 93–102.

2. Felix NA, Stuart MJ, Hanssen AD. Periprosthetic fractures of the tibia associated with total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1997; 345: 113–124.