İktisadi İşletme Yönergesi

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ÇALIŞMA ESASLARI
 

TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ(TUSYAD) tarafından kurulan iktisadi işletmenin çalışma esasları aşağıdadır.
 

KURULUŞ:
 

MADDE 1- Bu yönetmelikte kuruluş ve statüsü belirlenen işletmelerin kurucusu Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’dir.
 

TİCARİ ÜNVANI:
 

MADDE 2- İşletmenin ticari unvanı Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi’dir.
 

KURULUŞA İLİŞKİN KARAR:
 

MADDE 3- Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’nin 04.12.2010 tarih ve 93 sayılı yönetim kurulu kararı.
 

İŞLETMENİN ÇALIŞMA KONULARI:
 

MADDE 4- Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesinin amaç ve konuları başlıca şunlardır.
 

• Sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, bunlarla ilgili olarak yönetim ve eğitim danışmanlığı yapmak, personel tedarik  etmek ve yetiştirmek.
 

• Sağlık sektöründe kullanılacak teknolojik materyallerin üretim yöntemlerinde Ar-Ge çalışmaları yapmak, bu materyallerin üretimi için danışmanlık yapmak.
 

• Sağlık sektörüne hizmet verecek yeni ve ileri teknoloji laboratuarları ile üretim birimleri kurmak, bunları işletmek,
 

• İlgili mercilerden izin almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında kongre, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,
 

• Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen kongre, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetler için geziler düzenlemek, seyahat acenteliği yapmak,
 

• Yurt içinde ve yurt dışında, günlük, haftalık, aylık gibi muhtelif zaman fasılaları dahilinde veya herhangi bir periyoda bağlı olmaksızın bilimsel, teknik, sosyoekonomik, kültürel, sanatsal, aktüel ve politik konularda bilgilendirme, eğitim, tanıtım, eğitim, tanıtım, duyuru  ve reklam içerikli kitap, dergi, bülten, gazete, broşür, afiş, poster, takvim, ajanda, katalog, teyp kaseti, CD, VCD, DVD, video kaseti ve benzeri süreli süresiz mevkutenin yurt içi ve yurt dışı basın, yayın, dağıtım, tanıtım, organizasyon ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracını yapmak,
 

• Bilimsel fikir eserleri alanında yarışmalar tertipleyebilir, anketler yapabilir, yaptırabilir, her türlü eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili burs, seminer ve diğer öğretim ve eğitim çalışmaları düzenleyebilir.
 

• Amacı ve konuları ile ilgili olarak her türlü pazarlama faaliyetinde bulunabilir, acenteler, temsilcilikleri depolar ve benzeri yerleri açabilir, satın alabilir, kiralayabilir, devredebilir, ortaklıklar kurabilir, internet sitesi kurabilir, çağrı merkezi oluşturabilir.
 

• Amacı ve konusu ile ilgili her türlü müşavirlik, danışmanlık hizmetlerini yapar. Gaye ve konusuna giren marka, alametifarika, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, know-how, ihtira beratı anlaşmaları yapabilir, bu hakları kazanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir.
 

• Amacı ve konusu ile ilgili her türlü yazılım ve donanım ile malzemelerini, motorlu, motorsuz araç ve makineleri, elektrikli ve elektronik aletleri ve bunların yedek parçaları ile gerekli malzemelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapabilir.
 

• Faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli taşıtları iktisap edebilir, devredebilir, bunların üzerinden ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.
 

• Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için her türlü menkul gayrimenkul malları alabilir ve kendi üstüne tescil ettirebilir, inşa edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, yapılmış olanları devir alabilir, devir edebilir, ferağ ve rızai taksim edebilir, tapuya şerh verdirebilir, satış vadi sözleşmesi yapabilir, şerh ettirmek bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap edebilir, şirketin veya üçüncü  kişilere ait gayrimenkuller üzerine ayni haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, fesh edebilir, ayrıca şirket kendi ve üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir, üçüncü şahısların kefaletini kabul eder. Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan haklar, kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin üzerindeki ayni ve şahsi haklarla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,
 

• Faaliyetlerini gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar ahdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri, benzeri krediler temin edebilir.
 

SERMAYE:
 

MADDE 5 – İşletmenin sermayesi 5.000 TL (beş bin Türk lirası)’dır.
 

İŞLETMENİN KAYNAK VE GELİRLERİ:
 

MADDE 6 – İşletme Sermaye olarak tahsis edilen miktarın dışında ve Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  tarafından işletilmek üzere devredebilecek tesisleri ekipmanı ve diğer kaynakları değerlendirir. Yukarıda belirtilen faaliyet alanlarında işletilen tesislerden her takvim yılı sonunda elde edilen gelir fazlası işletmenin yıl sonu bilançosunda Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  yönetim kurulu, yeni yatırımlar tevzi modernizasyon ve tamir gibi gayelerle kullanılmak üzere gelir fazlasının işletme bünyesinde bırakılmasına karar verebilir.
 

İŞLETMENİN GİDERLERİ:
 

MADDE 7 – İşletme yıllık bütçesi belli amaç ve prensipleri çerçevesinde her türlü personel araştırma menkul ve gayrimenkul satma, alma, kiralama işletme, bakım, tamir ve idareye ilişkin işletmeciliğin gerektirdiği her türlü harcamaları yapar.
 

İŞLETMENİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:
 

MADDE 8 – İşletmenin merkezi İzmir’dir.
 

İŞLETMENİN YÖNETİMİ:
 

MADDE 9 – İktisadi işletme, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  yönetim kurulunca iki yıl için atanan bir başkan ve bir üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  bünyesi içerisinden veya dışarıdan olabilir. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda murahhas üye görevini ifa eder. Bu statüde belirlenen amaç ve esasları çerçevesinde ve işletme yönetim kurulu kararları doğrultusunda işletmenin bütün işleri yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.

Başkanın bulunmadığı zamanda başkanın görevini başkan vekili yürütür. Başkan vekilini işletme yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçer. İşletme yönetim kurulu en az salt çoğunluğun katılması ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
 

İşletme yönetim kurulu başkan veya üyelerden biri herhangi bir sebeple görevden ayrıldığı takdirde Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği yönetim kurulu tarafından yerine yenisi atanır. Yeni atanan üye bir önceki üyenin görev süresini tamamlar. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  yönetim kurulu, görev süresi sona ermeden işletme başkan ve üyelerini görevden alabilir.

İşletmenin yönetim kurulu başkan veya üyelerine herhangi bir şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmesi, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

İşletme yönetim kurulu kararı için ayrı bir karar defteri tutar.
 

İŞLETME YÖNETİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 

MADDE 10 – 
 

A – GÖREV VE YETKİLERİ:
 

a) İşletmenin işlerini yürütmek,

b) İşletmeyi kanuni, idari ve kazai merciler ile resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

c) İşletmenin hak ve menfaatlerini korumak,

d) İşletmenin adına her türlü sözleşme yapmak, şirket hak ve alacaklarını talep ve tahsile, ahzu kabz,

e) İşletme adına menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, işletme adına ipotekler tesis etmek,

f) İşletme adına her türlü motorlu kara nakil vasıtaları satın almak, satmak, kiralamak, senetleri imzalamak,

g) İşletme için kredi almak, vermek, mevcut gayrimenkuller üzerinde diğer şahıslar lehine aynı hakları ve ipotek tesis etmek, bağış kabul etmek.

h) İşletme adına bankalarda hesap açmak ve kapatmak, hesapları kullanmaya ihale arttırma ve eksiltmelerine girmek, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, sicil ve benzeri kuruluşlarda tescil, ilan vb. işleri yapmak, vergi ve SSK mükellefiyetini yerine getirmek, marka tescil ettirmek. Şirket adına başkalarını vekil tayin etmeye, yetkiler vermeye, azletmeye, şirket konusuna giren veya girmeyen her hususta ve her safhada, umumi suretle şirket adına temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
 

B – SORUMLULUĞU:
 

a) Bu yönetmelik ile ilgili mevzuatla verilen görev ve yetkileri en iyi şekilde yerine getirmekten Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği yönetim kuruluna karşı sorumludur.

b) Kasten veya ihmalleri neticesinde işletmenin uğradığı zararları müteselsilen tazminle yükümlüdür.
 

YETKİ DEVRİ:
 

MADDE 11 – İşletme yönetim kurulu işlerinin gerektiği şekilde yürütülebilmesi konusunda işletme personeline veya dışarıdan bir kişiye yetki verebilir. Bu yetkilerin sınırı işletme yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Karar defterine geçilir ve karar defterinde tespit edilen esaslara göre noter marifetiyle düzenlenecek yetki belgeleri yetkili kılınan kişilere verilir.
 

İMZA SİRKÜLERİ:
 

MADDE 12 – İşletme yönetimi tarafından kendisine yetki belgesi verilenler bu işlerde kullanacakları imzaları teşvik eden imza sirkülerini kendilerine tevdi edilen yetki belgelerini ibraz ederek notere tanzim ettirirler.
 

İŞLETMENİN FESHİ:
 

MADDE 13 – İşletmenin feshine karar verme yetkisi Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  yönetim kuruluna aittir. Feshi edilen işletmenin bütün mal varlığı hakları alacakları ve borçları ile birlikte Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’ne intikal eder.